నేను 8 వ గ్రీన్ టీ తాగడం కోల్పోయాను

గ్రీన్ టీ తాగడం ద్వారా నేను 8 వ స్థానాన్ని కోల్పోయాను